Szkoła Podstawowa nr 6 w Ciechanowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki


REGULAMIN  UCZESTNICTWA  I  REKRUTACJI

w projekcie„ CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI- II edycja” realizowanego w samorządowych szkołach podstawowych na terenie GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW  ( nr wniosku RPMA.10.01.01-14-a228/18)

§1.Informacje o projekcie

 1. Projekt „ Ciechanów Miastem Nowoczesnej Edukacji – II edycja” jest realizowany
  w ramach Priorytetu X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie
  i rozwój dzieci i młodzieży ”, Poddziałania 10.1.1 „ Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych).
 2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-a228/18) zawartej między Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
  a Gminą Miejską Ciechanów.
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych  uczniów uczęszczających do 6 szkół samorządowych Gminy Miejskiej Ciechanów.
 5. Projekt  realizowany będzie od 01.09.2018 r. do 31.07.2019r.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Ciechanów Miastem Nowoczesnej Edukacji - II edycja” zwanym dalej Projektem.
 2. Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ograniczona dla uczniów sześciu samorządowych szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w tych szkołach, z terenu miasta, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
 3. W ramach projektu będą realizowane następujące zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia  rozwijające w wymiarze 60 godzin dla grupy:

 •    z języka angielskiego – Szkoła Podstawowa nr 5,
 •   z matematyki: Szkoły Podstawowe- nr 3, nr 5, nr 6, nr 7,
 •   z języka niemieckiego: Szkoła Podstawowa nr 5,
 •   z fizyki: Szkoła Podstawowa nr 3,nr 5,
 •   z biologii: Szkoła Podstawowa nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7,
 •   z geografii: Szkoła Podstawowa nr 3, nr 4, nr 7,
 •   z chemii: Szkoła Podstawowa nr 3, nr 5,
 •   z przyrody: Szkoły Podstawowe: nr 4, nr 5,
 •   koło szachowe: Szkoła Podstawowa nr 3, nr 4, nr 5,
 •   zajęcia  z programowania: Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7.

Zajęcia wyrównujące w wymiarze 30 godzin dla grupy:

 •   z matematyki: Szkoły Podstawowe: nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7.
 •  z języka angielskiego: Szkoły Podstawowe- nr 3, nr 4, nr 5, nr 6,
 •  z biologii: Szkoła Podstawowa nr 3,
 •   z informatyki: Szkoły Podstawowe: nr 3, nr 5, nr 7,
 •  zajęcia wyrównujące z fizyki: Szkoły Podstawowe: nr 3, nr 4, nr 7,
 •  zajęcia wyrównujące z chemii: Szkoły Podstawowe- nr 3, nr 4,nr 5, nr 7,
 •  zajęcia wyrównujące z geografii: Szkoły Podstawowe- nr 3, nr 7,
 •  zajęcia wyrównujące matematyczno-przyrodnicze dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy III):Szkoły Podstawowe: nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w wymiarze 30 godzin dla grupy:

 •  zajęcia logopedyczne: Szkoły Podstawowe: nr 4, nr 5, nr 6, nr 7.
 •  zajęcia rewalidacyjne: Szkoły Podstawowe: nr 4, nr 6, nr 7.
 •  Terapia pedagogiczna:  Szkoły Podstawowe: nr 4, nr 5, nr 6, nr 7.
 1. Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania przedmiotu i prowadzenia danego rodzaju
  zajęć, zgodnie z wymogami dotyczącymi kwalifikacji określonymi przez MEN.
  1. Uczestnictwo w projekcie oraz wszystkie materiały dla uczniów są bezpłatne.

§3. Ogólne zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja dokonywana będzie spośród uczniów samorządowych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
 2. Do projektu zostaną zakwalifikowani :

a)      uczniowie zdolni, przejawiający predyspozycje i zainteresowania w zakresie jednego lub wielu przedmiotów, w tym w zakresie matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki, języka  angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki,

b)      uczniowie, którzy nie potrafią opanować bieżącego materiału szkolnego w zakresie poszczególnych przedmiotów, w tym w zakresie matematyki, języka angielskiego, biologii, przyrody, informatyki, chemii,

c)      uczniowie wymagający wsparcia specjalistycznego w potrzebach edukacyjnych z trudnościami w nauce, problemami w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym, wymagający odpowiedniej opieki pedagoga, terapeuty zajęciowego, psychologa, posiadających orzeczenie lub opinię PPP na zajęcia w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej i rewalidacji,

3.W przypadku większej liczby zgłoszeń, Komisja będzie stosowała następujące kryteria oceny:

a)      dla zajęć rozwijających i wyrównujących średnia ocen z danego przedmiotu, w tym:

-        zajęcia rozwijające: „6” – 3pkt, „5” – 2pkt, „4” – 1pkt,

-        zajęcia wyrównujące: „1” – 3pkt, „2” – 2pkt, „3” – 1 pkt,

-        opinia nauczyciela przedmioty – maksymalnie 1 pkt,

-        pierwszeństwo dla uczniów z opiniami PPP (dotyczy zajęć wyrównujących) – 3pkt,

b)      dla zajęć logopedycznych, rewalidacji i terapii pedagogicznej:

-        grupa osób z opiniami PPP, opiniami logopedy i lekarza,

4.  Podczas rekrutacji będzie obowiązywała zasada równości szans. Decyzje komisji nie mogą nikogo dyskryminować z uwagi na płeć, stan zdrowia, niepełnosprawność, wyznanie, poglądy, rasę, przekonania.

5.Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na terenie szkół do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.

6.Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników Projektu prowadzą Szkolni  Koordynatorzy Projektu.

§4.Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Projektu są uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych samorządowych  Gminy Miejskiej Ciechanów.
 2. Za rekrutację Uczestników Projektu odpowiedzialny jest zespół w składzie:

a)      Koordynatorzy Szkolni, Koordynator Projektu,

b)      wychowawcy i pedagodzy, którzy brali udział w diagnozie i znają potrzeby edukacyjne uczniów.

 1. Prace związane z rekrutacją przebiegają dwuetapowo: na pierwszym etapie zostanie przeprowadzona rekrutacja wstępna uczestników na podstawie deklaracji do udziału w oferowanych zajęciach. Po zebraniu deklaracji, Komisje Rekrutacyjne zakwalifikują uczestników i sporządzą protokół. Po podpisaniu deklaracji udziału w projekcie przez rodziców uczniów, komisja sporządzi listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.
 2. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą. Jeżeli liczba chętnych będzie niższa niż zakładana, zorganizowane zostaną dodatkowe spotkania z uczniami i ich opiekunami, podczas których zachęcimy młodych ludzi do udziału w Projekcie poprzez przedstawienie korzyści z niego płynących.

5. Komisja, za pośrednictwem wychowawców klas powiadamia uczniów o zakwalifikowaniu
do uczestnictwa w projekcie. Rekrutacja będzie trwała do dnia 14 września 2018r.

6.W imieniu uczestnika projektu, rodzic jest zobowiązany obligatoryjnie podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu),oświadczenie uczestnika ( załącznik nr 2 do regulaminu),  zakres _dane_osobowe (załącznik nr 3 do regulaminu ), zgodę  na wykorzystanie wizerunku do celów fotograficznych oraz umowę szkoleniową ( załącznik nr 4 do regulaminu).

7.Odmowa podpisania deklaracji uczestnictwa lub odmowa podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  swoich i dziecka  przez rodzica jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia/uczennicy na zajęcia dodatkowe zaplanowane w projekcie.

§5.Prawa Uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik Projektu  ma prawo do :

a)    zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie ( w imieniu dziecka rodzic/ opiekun prawny),

b)    bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych w ramach projektu w kilku formach wsparcia,

c)     otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z możliwościami szkoły oraz zapisami w projekcie.

§6. Obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do :

a)      zapoznania się z niniejszym Regulaminem,

b)      podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ( w imieniu dziecka popisuje rodzic/opiekun prawny),

c)      udziału w minimum 80% zajęć, do których został zakwalifikowany,

d)      bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział we wsparciu w ramach  projektu,

e)      usprawiedliwienia wszystkich nieobecności,

f)       wypełniania ankiet, testów oraz innych materiałów dokumentujących przebieg zajęć

g)      dbania o przydzielone pomoce dydaktyczne.

2. Skreślenie uczestnika z udziału w projekcie :

a)      skreślenie z udziału w projekcie następuje w przypadku przekroczenia 20% nieobecności przez uczestnika bez usprawiedliwienia przyczyn lub zaświadczenia lekarskiego,

b)      decyzję o skreśleniu uczestnika z listy zajęć podejmuje Koordynator Szkolny. O swojej decyzji powiadamia Koordynatora Projektu.

3.W ramach Projektu przeprowadzone zostaną również szkolenia dla nauczycieli w zakresie:

-     posługiwania się ITC w dydaktyce z uwzględnieniem programowania – 10 h/ gr.,

-     nauczania metodą projektu

-     nauczania metodą eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania nauk ścisłych - 6h/gr.,

-     przygotowania prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem, z uwzględnieniem uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 6h/gr.

4.Nauczyciele wyrażający chęć uczestnictwa będą zgłaszali się samodzielnie.

§7. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczeń zobowiązany jest do złożenia pisemnegooświadczenia określającego przyczyny (w imieniu dziecka popisuje rodzic/opiekun prawny).
 2. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

§8. Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej

 1. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika Projektu będzie przechowywana w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych.
 2. Za moment zgłoszenia Uczestnika Projektu przyjmuje się datę, w której zostały poprawnie wypełnione wymagane dokumenty.

§9.Postanowienia końcowe

1.Aktualana treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, tj. w Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, ulica Jesionowa 27, pokój nr 11 oraz w poszczególnych placówkach szkolnych.

Biuro projektu: Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie, ul. Jesionowa 27 (p.11)
06-400 Ciechanów, Tel. 23 673-72-72 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa Nr 6

06-400 Ciechanów

ul. 17 Stycznia 17

tel. 23 672 46 71

ul. Wiklinowa 4

tel. 23 673 63 90

e-mail: s6p@poczta.onet.pl
LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1485
mod_vvisit_counterWczoraj2357
mod_vvisit_counterW tym tygodniu3842
mod_vvisit_counterW zeszłym tygodniu16511
mod_vvisit_counterW tym miesiącu36969
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc78461
mod_vvisit_counterWszystkie4750285

Zaloguj się: logowanie

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie - Copyright © 2010-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone, powered by Ciechanow24
WebAdmin: gh44@wp.pl