Szkoła Podstawowa nr 6 w Ciechanowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO


     Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.


     Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie, adres: ul. Wiklinowa 4, 06-400 Ciechanów jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusz Kościuszki w Ciechanowie (dalej również jako „ADO”).  

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Aneta Dziewanowska, tel. 604 143 513 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

             - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
             - realizacji zawartych przez ADO umów;
             - na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

            - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
            - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

              a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
              b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
              c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
                   

                    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
                    - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
                    - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
                    - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
                    - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

              d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

                    - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
                    - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
                    - ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

                    - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;


               e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
                       - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

                       - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

  
               f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
                      - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,


                      - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa Nr 6

06-400 Ciechanów

ul. 17 Stycznia 17

tel. 23 672 46 71

ul. Wiklinowa 4

tel. 23 673 63 90

e-mail: sekretariat@sp6ciechanow.eu

------------------------------------------------


------------------------------------------------
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie - Copyright © 2010-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone, powered by Ciechanow24
WebAdmin: gh44@wp.pl