Szkoła Podstawowa nr 6 w Ciechanowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6

im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada rodziców, zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2.

Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. Kadencja Rady trwa rok. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.

II. Wybory do Rady

§ 4.

Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.

Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice lub prawni opiekunowie uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic (prawny opiekun).

§ 5.

Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§ 6.

Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7.

Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§ 8.

Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady

§ 9.

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 10.

Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 11.

Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 12.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie: realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców, gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

IV. Posiedzenia Rady

§ 13.

Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 dniowego terminu. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 14.

Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 15.

Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 16.

Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.             W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 17.

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 18.

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 19.

Członkowie Rady mają prawo: dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych    z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych; wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły, głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VII. Fundusze Rady

§ 20.

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 21.

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.

§ 22.

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.

§ 23.

Rada gromadzi środki finansowe na książeczkach oszczędnościowych. Środkami zgromadzonymi na książeczkach dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby.

§ 24.

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 25.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa Nr 6

06-400 Ciechanów

ul. 17 Stycznia 17

tel. 23 672 46 71

ul. Wiklinowa 4

tel. 23 673 63 90

e-mail: sekretariat@sp6ciechanow.eu

------------------------------------------------


------------------------------------------------LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj670
mod_vvisit_counterWczoraj3009
mod_vvisit_counterW tym tygodniu5988
mod_vvisit_counterW zeszłym tygodniu6140
mod_vvisit_counterW tym miesiącu3679
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc48302
mod_vvisit_counterWszystkie7382489

Zaloguj się: logowanie

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie - Copyright © 2010-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone, powered by Ciechanow24
WebAdmin: gh44@wp.pl